En KARMON 2000 S.L. entenem que la façana es la pell d'un edifici i per tant es l'element més exposat; la durabilitat dependrà del manteniments dels materials i la morfología de la seva construcció. Amb la comprensió i l'estudi d'aquestes circunstancies individuals, donem la solució mes adequada i ajustada a les necessitats.

Al ser un element exterior está somesa a constants i múltiples agresions tals com cicles de mullat i secat, elevats canvis de temperatura, afectació per agents contaminants atmosférics, etc. Per a evitar aquests mals i que es transmetin a elements estructurals, es important fer un bon manteniment.

Els treballs de restauració consisteixen en la recuperació de façanes, o part d'aquestes, en les seves condicions originals a través d'una intervenció metodológica aplicant-los les novas tecnologiés sense deformar el testimoni històric-artistic i posibilitant la seva lectura a les futures generacions.

Una façana es molt mes que un mer revesiment; molt mes que un somni suspés en l'aira. Una façana constitueix una armadura estètica i funcional i moltes vegades, l'anima arquitectònica de la edificació.
 
 

– Monocapa – Sistema Aillament Térmic Exterior (SATE)
– Reparació d'elements de formigó i pedra artificial – Morter acrílic
– Morter de cal – Reparació d'obra vista
– Treballs de pintura e hidrofugats – Treballs de serralleria …

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]