L'equip técnic de KARMON 2000 S.L. està compost d'Arquitectes Técnics que dominen la majoría de sistemes per al tractament de patologies en el formigó armat.

Es complexe explicar en poces llinees en que consisteixen, pero si podem fer accent en alguns dels sistemes i els seus tractaments. Posiblement la mes nombrada i coneguda es la mal trucada aluminosis, o patologia derivada de la utilització de formigó amb cement aluminós.

Per a subsanar aquest problema de forma definitiva, recomanem la sustitució funcional de l'element estructural afectat. Alguns dels sistemes que utilitzem son els següents:

Sistema Cointecs: reprodueix la forma interior del forjat, construit en varis trams telescópics que s'ensamblen, atornillant-los i colocant-los sota del forjat que es repara.

Sistema Nou-Bau: planxa d'acer amb forma d'omega que redueix el intereix i la empotrada. Incloeix armadura a tracció emplenada per un extrem amb morter super fluit per injecció.

Sistema Mecanoviga: perfil telescópic que s'adapta a la longitud exacta de la viga, amb ancoratges mécanics i morter de retacat especial.

En altres cassos de menor gravetat també fem reforços estructurals com per exemple:

Sistema Herms: perfils galvanitzats anclats i telescópics. Aquest sistema es a més desmuntable.

Reforç amb zúncho: requereix el repicat de la zona i la conexió d'una nova armadura amb la estructura original, encofrat i emplenat amb formigó específic per al seu correcte funcionament.

Reforç amb perfilerìa: sistema tradicional de reforç mediant perfils metàlics que entren en carga amb la estructura. No es recomanable per a estructures que estiguin perdent secció ja que es necesita entrar a carga per al seu correcte funcionament.

 

Opinions

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”page”]


Escriu una opinió

[RICH_REVIEWS_FORM]