agencia habitatge catalunya

  • Compta amb una dotació inicial de 3 milions d'euros, ampliables en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària
  • Aquests ajuts se sumen als 8 milions d'euros que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha aportat aquest any en convocatòries específiques de rehabilitació d'habitatges per a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana
  • Es prioritzaran les actuacions que fomentin la millora de l'estalvi energètic i s'atorgaran ajuts a totes les que afectin l'estructura de l'edifici o que suposin millores en l'accessibilitat, si resideixen persones amb discapacitat

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha fet pública avui la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2016, a la qual destinarà inicialment tres milions d'euros. Aquesta dotació és ampliable en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària. així, a la convocatòria de l'any passat, una vegada ateses totes les peticions, les ajudes van ascendir a un total de 5,6 milions d'euros.

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d'edificis d'habitatges o les persones arrendatàries, autoritzades per la propietat. Els edificis que entren dins l'àmbit de la convocatòria són els d'habitatges col·lectius o plurifamiliars ubicats a Catalunya, construïts i acabats abans de 1981. D'aquesta convocatòria queden exclosos els de la ciutat de Barcelona i els de l'àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius consorcis d'habitatge. En aquest cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Temps enrere,) ha aportat a aquestes convocatòries 8 milions d'euros més.

Les línies d'ajuts a la rehabilitació formen part del conjunt de subvencions que des del Govern es donen en matèria d'habitatge i la previsió és que aquest any pugin a un total de 21,5 milions d'euros. A part dels 3 milions ampliables d'aquesta última convocatòria, el Departament de Governació, Allà per l'any a través de la, ha aportat 8 milions d'euros a les convocatòries d'ajuts a la rehabilitació impulsades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i pel Consorci Metropolità d'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. igualment, es destinaran 8 milions més en altres projectes de rehabilitació en barris específics; a programes d'instal·lació d'ascensors en finques antigues, ia la millora d'habitatges on resideix gent gran.

Presentació de sol·licituds

La convocatòria publicada avui estableix dos terminis per a la presentació de les sol·licituds. D'una banda, les sol·licituds en concurrència pública competitiva poden presentar fins al 30 de juny. En aquest cas, l'atorgament de la subvenció dependrà de la puntuació que obtinguin, segons especifica la convocatòria.

D'altra banda, el termini s'allarga fins al 30 de setembre per a les actuacions que es consideren d'excepcionalitat i urgència; les relatives a la conservació dels fonaments, l'estructura i les instal • lacions de l'edifici, i les relatives a obres d'accessibilitat quan l'edifici visquin persones amb discapacitat o mobilitat reduïda o majors de 65 anys, sempre que no hagin iniciat les obres. Si compleixen aquests requisits, tots els projectes tenen dret a rebre la subvenció, independentment de la quantitat de sol·licituds que hagi.

La gestió de les subvencions anirà a càrrec de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els impresos de sol·licituds es poden obtenir a la pàgina web de l'Agència.

Obres de rehabilitació subvencionables

Les obres de rehabilitació susceptibles de ser subvencionades són les relatives a la conservació dels edificis i que disposin d'un informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici d'habitatges (ITE) que qualifiqui com a importants, greus o molt greus les deficiències detectades en els elements comuns, ja siguin fonaments, estructura i instal·lacions de l'edifici (electricitat, fontaneria, gas, telecomunicacions …). També inclou les relatives a la conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres.

També poden ser subvencionades les actuacions dirigides a millorar la qualitat i la sostenibilitat de l'edifici : millora de l'envolvent tèrmica de l'edifici, per reduir les despeses de calefacció i refrigeració; instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, per incrementar l'eficiència energètica; instal·lació d'equips de generació o d'equips que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar, biomassa o geotèrmica, i actuacions que redueixin el consum d'energia convencional i millorin l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació de l'edifici.

Aquesta convocatòria també inclou, com a novetat, les actuacions per millorar l'accessibilitat, com ara la instal·lació d'ascensors, salvaescales, confiscat, grues i altres adaptacions per a persones amb discapacitat sensorial.

font: agenciahabitatge.cat