actuació executada

  • La creació de vorades i jardineres per a impermeabilització
  • Creació de cèrcol en cant d'ampit de formigó armat
  • Reconstrucció de muret d'obra vista en ampit de finestres